Organisasjon

Styret i Varden Velforening

Styrets sammensetning

Vedtekter for Varden Velforening

(Vedtatt i konstituerende årsmøte 24.03.89 og revidert med endringer vedtatt på årsmøter 05.04.96, 25.03.05, 14.04.06 og 19.04.19.)

 1. Formål
  Varden velforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Velet er upolitisk. Velet skal søke å opprette god kontakt med kommunens styrende organer og – hvis mulig – la seg representere i kommunale fora hvor saker av interesse for velets medlemmer behandles.
 2. Medlemskap
  Eiere av hytter/hyttetomter i Varden 1 og Varden 2, utskilt fra gnr. 1, bnr. 1 i Vang kommune, er pliktige medlemmer i Varden velforening. Rett til medlemskap har hytteeiere og grunneiere i velets nærområde. Innmelding skjer til styret.
 3. Styret
  Velet ledes av et styre på fem medlemmer. Styret velges av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg og for 1 år avgangen. De øvrige styremedlemmene velges normalt for 2 år av gangen. Styret velges selv kasserer og sekretær. For å unngå at nesten hele styret skiftes ut, kan det unntaksvis velges styremedlem for 1 år av gangen. I tillegg velges 1 varamedlem for 1 år av gangen.

Styret skal fortrinnsvis bestå av følgende antall representanter fra:
Varden 1: 3
Varden 2: 2

Vararepresentant velges blant medlemmene utenfor feltet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke – uten spesiell fullmakt – forplikte medlemmene ut over kontingenten.

Styret tar opp til behandling saker som hører under velets formålsparagraf, og som reises av medlemmene.

Årsmøtet velger også en valgkomite på 3 medlemmer, en fra hver av Varden 1 og 2 og 1 fra medlemmer utenfor feltet. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder. Komiteen foreslår kandidater til styret, og komiteen foreslår kandidater til valgkomite.

 1. Årskontingent
  Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret er kalenderåret. Krav om innbetaling av årskontingenten sendes medlemmene pr. brev eller e-post medio januar, med betalingsfrist 30 dager.
 2. Tvistesaker
  I saker som har karakter av tvist mellom velmedlemmer innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.
 3. Årsmøte
  Årsmøtet holdes i påsken. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte, med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under f. Årsmøtet ledes av en dirigent (møteleder) valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:
a. Styrets beretning.
b. Årsregnskap / revisors beretning.
c. Fastsettelse av kontingent.
d. Fastsettelse av budsjett.
e. Øvrige saker.
Saker som medlemmene ønsker å fremme, må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes.
f. Valg.
Valg av leder.
Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor.
Valg av valgkomite.

Ved avstemming har hvert medlem (hytte) kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet.
Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

 1. Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelse skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
 2. Vedtektsendring
  Vedtektsendring kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.
 3. Velets oppløsning
  Velets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemming skal skje skriftlig

 

 

Kart_Vardelia Kart_Vardevegen

Dette er kart over Varden 2 og Varden 1 . Her finner du hyttenummer.  Bruk medlemslisten til å finne ytterliger opplysninger om medlemmene